POLISI PELANGGAN

Keselamatan dan Pendedahan

AE MARKETING menghormati hak setiap individu untuk privasi. Kami menghargai perhubungan dengan anda dan kami berasa bangga untuk mengekalkan kesetiaan dan menghormati setiap pelanggan dengan menyediakan keselamatan untuk mereka. Peruntukan notis ini terpakai kepada bekas pelanggan, pelanggan dan pemohon.

Maklumat Peribadi

Apabila anda memohon atau mengekalkan akaun dengan AE MARKETING, kami mengumpul maklumat peribadi tentang anda untuk tujuan perniagaan, seperti menilai keperluan akaun anda, memproses permintaan  anda, memberitahu tentang produk dan perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda dan menyediakan perkhidmatan pelanggan. Maklumat sedemikian boleh termasuk:

  • Maklumat Akaun: Maklumat yang diberi oleh anda dalam pembincangan dengan pekerja dan borang lain, seperti nama akaun Instagram,Jumlah Followers,Maklumat Terperinci dan sebagainya yang berkenaan dengan akaun Instagram anda.
  • Maklumat transaksi: Maklumat tentang transaksi anda dengan kami dan firma gabungan kami serta maklumat komunikasi kami dengan anda. Contohnya termasuk nombor akaun anda, aktiviti akaun Instagram, pertanyaan anda dan jawapan kami;
  • Maklumat pengesahan: Maklumat yang diperlu untuk mengesahkan identiti anda, nama akaun anda atau ‘screenshot’. Contoh ini termasuk maklumat latar belakang anda yang kami terima daripada rekod awam atau daripada entiti lain yang tidak berkaitan dengan AE MARKETING.

Mengenai Cookies

Cookies adalah fail kecil yang mengandungi maklumat laman Web yang digunakan untuk menjejaki pelawat. AE MARKETING boleh menetap dan akses cookies AE MARKETING pada komputer anda, membolehkan kami mengetahui iklan dan promosi tertentu yang membawa pengguna ke laman web kami. AE MARKETING atau firma-firma gabungannya mungkin mengguna cookies untuk mengesan aktiviti anda di laman web kami. Maklumat-maklutmat yang terkumpul akan berkongsi dengan tidak menunjukkan nama dan tidak boleh dikenalpastikan.

Keselamatan Teknologi

AE MARKETING menggunakan enkripsi teknologi Secure Socket Layer (SSL) untuk melindungi maklumat tertentu yang anda kirimkan. Jenis teknologi ini melindungi anda daripada mendedahkan maklumat anda dipintas oleh sesiapa selain daripada AE MARKETING semasa ia sedang dihantar kepada kami. Kami bekerja keras untuk memastikan bahawa laman web kami adalah selamat dan bahawa mereka memenuhi standard industri. Kami juga menggunakan keselamatan yang lain seperti firewall, sistem pengesahan (contohnya, kata laluan dan nombor pengenalan peribadi), dan mekanisme kawalan akses untuk mengawal akses yang tidak dibenarkan dalam sistem dan data.

Berkongsi Maklumat Dengan Firma Gabungan Kami

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi diterangkan di atas dengan firma gabungan kami untuk tujuan perniagaan, seperti tetapi tidak terhad kepada, memberitahu pelanggan tentang produk dan perkhidmatan baru atau untuk membantu dalam aktiviti dagangan syarikat, firma-firma gabungan atau pekerja dan seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Firma-firma gabungan kami mungkin termasuk syarikat-syarikat yang dikawal atau dimiliki oleh kami serta syarikat-syarikat yang mempunyai kepentingan pemilikan dalam syarikat kami. Maklumat yang kami berkongsi dengan firma-firma gabungan mungkin termasuk mana-mana maklumat yang diterangkan di atas, seperti nama, alamat, perdagangan dan maklumat akaun. Firma-firma gabungan kami mengekalkan privasi maklumat anda setaraf dengan AE MARKETING berdasarkan dalam polisi ini

Berkongsi Maklumat Dengan Pihak Ketiga

AE MARKETING tidak mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga, kecuali seperti yang dinyatakan di dalam Polisi ini. Pendedahan kepada pihak ketiga mungkin termasuk berkongsi maklumat dengan bukan firma-firma gabungan yang menjalankan perkhidmatan sokongan untuk akaun anda atau memudahkan transaksi anda dengan AE MARKETING, termasuk mereka yang menyediakan nasihat profesional, undang-undang, atau perakaunan untuk AE MARKETING. Firma-firma bukan gabungan yang membantu AE MARKETING dalam menyediakan perkhidmatan kepada anda dikehendaki untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat tersebut sejauh yang mereka terima dan menggunakan maklumat peribadi anda hanya dalam urusan menyediakan perkhidmatan tersebut dan hanya untuk tujuan yang ditentukan oleh AE MARKETING

Kami juga boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk memenuhi arahan anda atau menurut kebenaran yang anda nyatakan.
Sila dimaklumkan bahawa AE MARKTING tidak akan menjual maklumat peribadi anda

Pendedahan Kawal Selia

Di bawah keadaan terhad, AE MARKETING boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga seperti yang dibenarkan oleh, atau untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Sebagai contoh, kami boleh mendedahkan maklumat peribadi untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa dan agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang untuk mematuhi dengan sepina atau permintaan rasmi lain, dan sebagaimana yang diperlukan untuk melindungi hak atau harta kami. Kecuali seperti yang dinyatakan dalam dasar privasi ini, kami tidak akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan lain, kecuali kami menjelaskan bagaimana maklumat tersebut akan digunakan pada masa anda memberikannya kepada kami atau kami mendapatkan kebenaran anda.

Opt Out

Anda tidak perlu membekalkan semua maklumat peribadi yang kami boleh meminta, bagaimanapun, kegagalan membuat demikian boleh mengakibatkan kami tidak mampu untuk membuka atau mengekalkan akaun anda atau menyediakan perkhidmatan kepada anda. Walaupun kami membuat segala usaha untuk memastikan bahawa semua maklumat yang kami catat adalah tepat, lengkap, dan up to date, anda boleh membantu kami dalam hal ini dengan segera memberitahu kami jika terdapat sebarang perubahan kepada maklumat peribadi anda.